بعایق

بعایق

عایق های الکتریکی پارس

مـوضـوع اصلی فعـالیـت شرکت طبق ماده 3 اسـاسنـامـه طـراحی و تـولیـد انـواع قطعـات عایقی الکـتریکـی مـورد مصـرف درسـاخـت ترانسفـورماتورها و ژنراتورهاو موتور های الکتریکی می باشد .

مدیر عامل
حمید کاظمی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 10
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام