گندم

سرانه مصرف گندم و نان در ایران

مقایسه سرانه مصرف گندم و نان در ایران و جهان. سرانه مصرف گندم در ایران 167 کیلوگرم است در حالی که سرانه مصرف گندم در جهان عدد 65 کیلوگرم است.

سرانه مصرف نان در ایران رقم 160 کیلوگرم است که درحالی که مصرف سرانه نان در جهان 25 کیلوگرم است.

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام