مس

تولید جهانی مس

در سال 2023 کشورهای چین، شیلی و کنگو هر یک به ترتیب با سهم 44.3 ، 8 و 7.2 درصد از تولیدات مس پالایش شده، رتبه های اول تا سوم جهان رو به خود اختصاص داده اند.

 

در آسیا نیز با افزایش 7.5 درصدی تولید قاره نسبت به سال گذشته، کشورهای چین و ژاپن و کره جنوبی با سهم 73، 10 و 4 درصد از تولید آسیا به ترتیب جایگاه اول تا سوم این منطقه از جهان را کسب نمودند. این قاره در سال 2023 بیش از 59 درصد از تولیدات مس تصفیه شده دنیا را در اختیار داشته است.

جایگاه ایران در تولید مس دنیا

در سال 2023 کشور ایران با تولید 303 هزارتن کاتد رتبه هفدهم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده و سهم تولید مس ایران در جهان در این سال 1.2 درصد بوده است. 

همچنین در منطقه آسیا طی سال 2023، ایران رتبه ششم تولید مس پالایش شده را دارا بوده و سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال 2 درصد بوده است. 

مصرف جهانی مس

در جدول زیر سهم مصرف مس پالایش شده نواحی مختلف جهان طی سالهای 2023 و 2027 آمده است.

همانطور که ملاحظه می شود در سال 2023 بیشترین میزان مصرف به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بوده و این روند تا سال 2027 به همین ترتیب باقی خواهد ماند.

 

جایگاه ایران در مصرف مس دنیا

در سال 2023 کشور ایران با مصرف 165 هزارتن، رتبه بیست و ششم مصرف مس پالایش شده در جهان را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران در دنیا در این سال 0.65 درصد بوده است.

همچنین در منطقه آسیا طی سال 2023، ایران رتبه سیزدهم مصرف مس پالایش شده را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران از این منطقه در این سال 0.85 درصد بوده است.

میزان مصرف مس در خودرو برقی و دیزلی

تولید یک خودرو برقی بیشتر از دو برابر یک خودرو معمولی به مس نیاز دارد.


مقایسه میزان مصرف فلزات و مواد معدنی در تولید خودرو برقی با خودرو معمولی

 

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام