فرآورده های نسوز

تولید کنندگان نسوز در ایران

شرکت فرآورده های نسوز ایران (کفرا) - ظرفیت 90 هزارتن
شرکت نسوز کشور - ظرفیت 77 هزارتن
شرکت نسوز آذر (کاذر) - ظرفیت 77 هزارتن
شرکت نسوز پارس (کفپارس) - ظرفیت 70 هزارتن
شرکت مهر آریان فارس - ظرفیت 60 هزارتن
شرکت فرآورده های دیرگداز ایران - ظرفیت 50 هزارتن
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا) - ظرفیت 32 هزارتن
شرکت مهرگداز آذر - ظرفیت 30 هزارتن
شرکت فرانسوز یزد (کایزد) - ظرفیت 16 هزارتن

لیست مطالب فرآورده های نسوز

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام