صنعت نوشیدنی

ارزش بازار شرکت های گروه نوشیدنی

اطلاعات شرکت های گروه نوشیدنی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
غشهد غشهد 735 1,900 387 1403-03-30
غدیس غدیس 2,027 1,170 1,733 1403-03-30
غبهنوش غبهنوش 2,030 360 5,638 1403-03-30
غنوش غنوش 819 1,000 819 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام