صنعت مس

ارزش بازار شرکت های گروه مس

اطلاعات شرکت های گروه مس

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فملی فملی 535,080 780,000 686 1403-03-30
فباهنر فباهنر 11,503 24,583 468 1403-03-30
تکنار تکنار 337 60 5,615 1403-03-23
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام