صنعت لبنیات

ارزش بازار شرکت های گروه لبنیات

اطلاعات شرکت های گروه لبنیات

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
غگلستا غگلستا 715 1,115 641 1403-04-04
غگلپا غگلپا 1,313 1,180 1,113 1403-04-04
غشصفا غشصفا 1,328 2,146 619 1403-04-04
غفارس غفارس 1,737 1,704 1,019 1403-04-04
غپاک غپاک 1,684 13,313 127 1403-04-04
غشان غشان 887 2,363 376 1403-04-04
غگیلا غگیلا 611 647 944 1403-04-04
غشاذر غشاذر 905 1,714 528 1403-04-04
غپاذر غپاذر 0 0 0 1403-04-06
غالبر غالبر 3,072 462 6,650 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام