صنعت فولاد (بیلت و اسلب)

ارزش بازار شرکت های گروه فولاد (بیلت و اسلب)

اطلاعات شرکت های گروه فولاد (بیلت و اسلب)

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
هرمز هرمز 25,847 84,000 308 1403-04-04
فسازان فسازان 1,381 4,000 345 1403-04-04
کاوه کاوه 31,968 32,000 999 1403-03-29
ارفع ارفع 22,668 12,000 1,889 1403-04-04
فجهان فجهان 38,170 110,000 347 1403-04-04
فخوز فخوز 61,123 190,000 322 1403-04-04
کویر کویر 12,858 52,164 247 1403-04-04
ذوب ذوب 28,151 667,085 42 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام