صنعت فروسیلیسم

ارزش بازار شرکت های گروه فروسیلیسم

اطلاعات شرکت های گروه فروسیلیسم

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فروس فروس 1,834 8,000 229 1403-03-30
فروسیل فروسیل 1,837 1,600 1,148 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام