صنعت فراکاب

ارزش بازار شرکت های گروه فراکاب

اطلاعات شرکت های گروه فراکاب

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فرابورس فرابورس 6,447 10,500 614 1403-03-30
کالا کالا 9,126 13,600 671 1403-03-30
بورس بورس 8,296 18,200 456 1403-03-30
انرژی انرژی 5,154 2,700 1,909 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام