صنعت شیشه

ارزش بازار شرکت های گروه شیشه

اطلاعات شرکت های گروه شیشه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
کگاز کگاز 2,474 850 2,911 1403-04-04
کهمدا کهمدا 3,081 12,300 251 1403-04-04
کرازی کرازی 3,530 32,500 109 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام