صنعت شیرین بیان

ارزش بازار شرکت های گروه شیرین بیان

اطلاعات شرکت های گروه شیرین بیان

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ریشمک ریشمک 708 1,000 708 1403-04-04
دشیری دشیری 677 50 13,535 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام