صنعت سهام عدالت استانی

ارزش بازار شرکت های گروه سهام عدالت استانی

اطلاعات شرکت های گروه سهام عدالت استانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
وسهمدا وسهمدا 7,169 114,518 63 1400-06-01
وسزنجان وسزنجان 6,681 47,053 142 1400-05-23
وسخوز وسخوز 16,439 256,860 64 1400-05-31
وسلرستا وسلرستا 4,377 92,920 47 1400-05-09
وسگیلا وسگیلا 9,943 149,513 67 1400-05-31
وسیزد وسیزد 7,582 59,514 127 1400-05-31
وسخراش وسخراش 9,389 68,585 137 1400-05-24
وسگلستا وسگلستا 8,872 119,891 74 1400-05-09
وسهرمز وسهرمز 6,228 96,107 65 1400-05-31
وساشرقی وساشرقی 15,377 204,478 75 1400-06-01
وسرضوی وسرضوی 25,656 350,018 73 1400-05-31
وسصفا وسصفا 20,096 231,250 87 1400-06-01
وسیلام وسیلام 3,632 29,292 124 1400-02-29
وسمرکز وسمرکز 10,916 77,972 140 1400-02-28
وسقزوین وسقزوین 0 0 0 1403-04-06
وسقم وسقم 7,345 52,316 140 1400-06-01
وساغربی وساغربی 10,319 158,756 65 1400-05-31
وسکرشا وسکرشا 6,598 85,689 77 1400-06-01
وسخراج وسخراج 13,600 61,399 222 1400-05-31
وسفارس وسفارس 27,167 263,762 103 1400-02-28
وسیستا وسیستا 9,762 158,220 62 1400-03-01
وسکرد وسکرد 5,154 91,218 57 1400-03-01
وسکهبو وسکهبو 4,416 39,084 113 1400-02-08
وستهران وستهران 0 0 0 1403-04-06
وسمازن وسمازن 18,291 188,572 97 1400-02-28
وسکرمان وسکرمان 11,310 176,441 64 1400-05-31

شرکت های گروه سهام عدالت استانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام