صنعت سنگ آهن

ارزش بازار شرکت های گروه سنگ آهن

اطلاعات شرکت های گروه سنگ آهن

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
کگل کگل 152,836 380,000 402 1403-03-22
کگهر کگهر 117,600 75,000 1,568 1403-03-30
کچاد کچاد 142,470 371,500 384 1403-03-30
کنور کنور 30,497 39,300 776 1403-03-26
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام