صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 328 160 2,050 1403-03-16
ثامید ثامید 6,103 35,317 173 1403-03-30
ثنور ثنور 461 1,200 384 1403-03-30
ثاخت ثاخت 3,387 9,000 376 1403-03-30
ثزاگرس ثزاگرس 732 66 11,085 1403-03-30
ثعمرا ثعمرا 1,851 1,300 1,424 1403-03-30
ثالوند ثالوند 1,053 800 1,316 1403-03-30
ثباغ ثباغ 4,229 2,640 1,602 1403-03-30
ثتوسا ثتوسا 664 96 6,915 1403-03-30
ثاژن ثاژن 188 400 471 1403-03-30
ثنوسا ثنوسا 1,904 2,630 724 1403-03-30
ثغرب ثغرب 1,339 1,200 1,116 1403-03-30
ثنظام ثنظام 357 75 4,785 1403-03-29
ثامان ثامان 1,602 500 3,204 1403-03-30
ثنام ثنام 469 2,368 198 1403-03-30
ثشرق ثشرق 4,116 1,100 3,742 1403-03-30
ثبهساز ثبهساز 4,131 20,131 205 1403-03-30
ثاباد ثاباد 1,454 10,680 136 1403-03-30
ثفارس ثفارس 11,875 4,050 2,932 1403-03-30
ثجوان ثجوان 3,540 2,553 1,387 1403-03-29
کیسون کیسون 3,437 20,160 171 1403-03-29
ثرود ثرود 708 500 1,416 1403-03-30
وتوس وتوس 4,892 2,000 2,446 1403-03-30
ثقزوی ثقزوی 355 200 1,777 1403-03-30
ثپردیس ثپردیس 3,430 2,000 1,715 1403-03-30
آ س پ آ س پ 1,580 1,000 1,580 1403-03-30
ثتران ثتران 1,330 1,800 739 1403-03-30

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام