صنعت رب و کنسروجات

ارزش بازار شرکت های گروه رب و کنسروجات

اطلاعات شرکت های گروه رب و کنسروجات

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
غمهرا غمهرا 1,965 3,200 614 1403-03-30
غبهار غبهار 863 388 2,225 1403-03-30
غدشت غدشت 910 682 1,335 1403-03-30
غشهداب غشهداب 1,144 7,234 158 1403-03-30
غچین غچین 1,164 2,140 544 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام