صنعت دوده صنعتی

ارزش بازار شرکت های گروه دوده صنعتی

اطلاعات شرکت های گروه دوده صنعتی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شدوص شدوص 2,716 5,594 486 1403-03-30
شصدف شصدف 2,502 2,000 1,251 1403-03-30
شکربن شکربن 4,751 6,385 744 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام