صنعت حمل و نقل زمینی

ارزش بازار شرکت های گروه حمل و نقل زمینی

اطلاعات شرکت های گروه حمل و نقل زمینی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
حفارس حفارس 2,978 19,749 151 1403-04-04
حپترو حپترو 1,656 598 2,770 1403-04-04
حرهشا حرهشا 326 15 21,755 1403-03-26
حتوکا حتوکا 862 3,540 244 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام