صنعت بیسکوئیت و شکلات

ارزش بازار شرکت های گروه بیسکوئیت و شکلات

اطلاعات شرکت های گروه بیسکوئیت و شکلات

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
غپینو غپینو 3,060 11,000 278 1403-04-04
غپونه غپونه 946 1,788 529 1403-04-04
غمینو غمینو 1,032 2,700 382 1403-04-04
غصینو غصینو 8,913 12,500 713 1403-04-04
غویتا غویتا 1,401 7,000 200 1403-04-04
غگرجی غگرجی 684 3,750 182 1403-04-04
غشوکو غشوکو 503 800 629 1403-03-16
غسالم غسالم 1,735 4,484 387 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام