صنعت اوره

ارزش بازار شرکت های گروه اوره

اطلاعات شرکت های گروه اوره

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شلرد شلرد 4,539 9,000 504 1403-04-04
شیراز شیراز 31,105 15,300 2,033 1403-04-04
شپدیس شپدیس 85,494 6,000 14,249 1403-04-04
خراسان خراسان 19,718 1,790 11,016 1403-04-04
کرماشا کرماشا 17,988 10,588 1,699 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام