کارگزاری بانک سامان

کارگزاری بانک سامان

کارگزاری بانک سامان
group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
10/03/1403

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  183 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب و بازدهی #صندوق_های_سهامی_طلا

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #شاخص_کل

💠تحلیل ویژه:  #کپارس


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
27/02/1403

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  182 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب و بازدهی #صندوق_های_سهامی_طلا

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #گلدیرا

💠تحلیل ویژه:  #کاسپین


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
22/02/1403

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  181 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب و بازدهی #صندوق_های_سهامی_طلا

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #فگستر

💠تحلیل ویژه:  #دکپسول


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
13/02/1403

⏩هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  180 ⏩

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب و بازدهی #صندوق_های_سهامی_طلا

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #دابور

💠تحلیل ویژه:  #شپاکسا


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
06/02/1403

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  179 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب و بازدهی #صندوق_های_سهامی_طلا

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #خگستر

💠تحلیل ویژه:  #شگل


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
30/01/1403

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  178 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب #صندوق_های_سهامی_طلا

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #انس

💠تحلیل ویژه:  #سشمال


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
21/01/1403

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  177 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب #صندوق_های_سهامی

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #وبملت

💠تحلیل ویژه:  #سبهان


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
17/12/1402

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  176 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب #صندوق_های_سهامی

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #اهرم

💠تحلیل ویژه: #لخزر


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
10/12/1402

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  175 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب #صندوق_های_سهامی

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #کیمیا_تک

💠تحلیل ویژه: #شاخص_کل


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
03/12/1402

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  174 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠حباب #صندوق_های_سهامی

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #کخاک

💠تحلیل ویژه: #اردستان


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام