سرمایه نوین

سرمایه نوین

سرمایه نوین
group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
20/12/1401

۹۰ امین‌ هفته نامه تحلیلی کارگزاری تامین سرمایه نوین
‌منتهی به ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازار بدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
09/12/1401

89 امین‌ هفته نامه تحلیلی کارگزاری تامین سرمایه نوین
‌منتهی به 9 اسفند 1401


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
29/11/1401

۸۷ امین‌ هفته نامه تحلیلی کارگزاری تامین سرمایه نوین
‌منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
22/11/1401

86 امین‌ هفته نامه تحلیلی کارگزاری تامین سرمایه نوین
‌منتهی به 19 بهمن 1401

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

پرداخته ایم.


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
08/11/1401

۸۴ امین‌ هفته نامه تحلیلی کارگزاری تامین سرمایه نوین
‌منتهی به ۵ بهمن ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

پرداخته ایم.


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
26/09/1401

۷۸ امین‌ هفته نامه تحلیلی
*کارگزاری تامین سرمایه نوین* ‌
منتهی به ۲۴ آذر ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
11/09/1401

۷۶ امین‌ هفته نامه تحلیلی
*کارگزاری تامین سرمایه نوین*
‌منتهی به ۱۰ آذر ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
04/09/1401

۷۵ امین‌ هفته نامه تحلیلی
*کارگزاری تامین سرمایه نوین* ‌منتهی به ۳ آذر ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذار


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
27/08/1401

۷۴ امین‌ هفته نامه تحلیلی *کارگزاری تامین سرمایه نوین* ‌منتهی به ۲۷ آبان ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

پرداخته ایم.
همچنین در این گزارش تحلیل بنیادی شرکت کویر تایر ( پکویر) ارائه گردیده است.


group image
تحلیلگر: سرمایه نوین
21/08/1401

۷۳ امین‌ هفته نامه تحلیلی
*کارگزاری تامین سرمایه نوین*
‌منتهی به ۱۹ آبان ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-اوراق اختیار معامله
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

پرداخته ایم.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام