رهاورد 365

رهاورد 365

رهاورد 365
group image
تحلیلگر: رهاورد 365
04/04/1401

این گزارش شامل بررسی همه جانبه شرکت از منظر بنیادی و تکنیکال می‌باشد.
سرفصل‌های اصلی این گزارش‌ها عبارتند از:
📌 تاریخچه شرکت
📌 بررسی تولید و فروش
📌 بررسی صورت‌های مالی
📌 بررسی ریسک‌ها و نقاط قوت شرکت
📌 ارزشگذاری به روش نسبت‌های مالی
📌 ارزشگذاری به روش تحلیل صورت سود و زیان


group image
تحلیلگر: رهاورد 365
28/03/1401

این گزارش شامل بررسی همه جانبه شرکت از منظر بنیادی و تکنیکال می‌باشد.
سرفصل‌های اصلی این گزارش‌ها عبارتند از:
📌 تاریخچه شرکت
📌 بررسی تولید و فروش
📌 بررسی صورت‌های مالی
📌 بررسی ریسک‌ها و نقاط قوت شرکت
📌 ارزشگذاری به روش نسبت‌های مالی
📌 ارزشگذاری به روش تحلیل صورت سود و زیان


group image
تحلیلگر: رهاورد 365
18/03/1401

این گزارش شامل بررسی همه جانبه شرکت از منظر بنیادی و تکنیکال می‌باشد.
سرفصل‌های اصلی این گزارش‌ها عبارتند از:
📌 تاریخچه شرکت
📌 بررسی تولید و فروش
📌 بررسی صورت‌های مالی
📌 بررسی ریسک‌ها و نقاط قوت شرکت
📌 ارزشگذاری به روش نسبت‌های مالی
📌 ارزشگذاری به روش تحلیل صورت سود و زیان


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام