سبدگردان ویستا

سبدگردان ویستا

سبدگردان ویستا
group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
30/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_قرن
#شرکت_پدیده_شیمی_قرن


🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 164 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 5

سبدگردان ویستا


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
23/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_زفکا
#شرکت_کشت_و_دامداری_فکا

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 313 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 419 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 4.2

سبدگردان ویستا


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
09/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_فغدیر
#شرکت_فولاد_غدیر_ایرانیان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 118 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 164 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 4.8


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
05/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_فنر
#شرکت_پارس_فنر
#فنر

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 123 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 155 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 6.4


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
26/02/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_قلرست
#شرکت_قند_لرستان
#قلرست

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 73 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 9.4

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 برابر با 121 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1404  : 5.7


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
13/02/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_صنعت_کاشی
#کساوه
#کلوند
#کحافظ
#کپارس

🔹کساوه؛ برآورد سود کارشناسی هرسهم و p/e برای سال 1403 به ترتیب برابر است با 284 تومان و 6.2

🔹کلوند؛ برآورد سود کارشناسی هرسهم و p/e برای سال 1403 به ترتیب برابر است با 85 تومان و 5.1

🔹کحافظ؛ برآورد سود کارشناسی هرسهم و p/e برای سال 1403 به ترتیب برابر است با 70 تومان و 4.5

🔹کپارس؛ برآورد سود کارشناسی هرسهم و p/e برای سال 1403 به ترتیب برابر است با 194 تومان و 5.2


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
05/02/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_خاور
#شرکت_ایران_خودرو_دیزل
#خاور

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 64 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 88 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 2.8

سبدگردان ویستا


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
01/02/1403

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_غدیس
#شرکت_پاکدیس
#غدیس

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 331 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 برابر با 527 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 4.1


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
23/12/1402

#تحلیل_بنیادی_شگستر
#شرکت_گسترش_سوخت_سبز_زاگرس
#شگستر

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 با بهره‌برداری 80 درصدی از پالایشگاه کرمانشاه برابر با 44 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 با بهره‌برداری 90 درصدی از پالایشگاه کرمانشاه برابر با 27 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1405 با بهره‌برداری 100 درصدی از پالایشگاه کرمانشاه و 80 درصدی از پالایشگاه باشت برابر با 55 تومان

🔹در ارزشگذاری شرکت بر اساس مدل DDM و با بازده مورد انتظار 35 درصد و نرخ رشد 25 درصد، ارزش ذاتی هر سهم برابر با 162 تومان بدست می‌آید.

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 3.6

سبدگردان ویستا


group image
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
16/12/1402

#تحلیل_بنیادی_فولاژ
#شرکت_فولاد_آلیاژی_ایران
#فولاژ

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 176 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 328 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 4.4

سبدگردان ویستا


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام